• Kompleksowe usługi
  pogrzebowe i kremacyjne

  Kompleksowe usługi pogrzebowe i kremacyjne
 • Kompleksowe usługi
  pogrzebowe i kremacyjne

  Kompleksowe usługi pogrzebowe i kremacyjne
 • Kompleksowe usługi
  pogrzebowe i kremacyjne

  Kompleksowe usługi pogrzebowe i kremacyjne
 • Kompleksowe usługi
  pogrzebowe i kremacyjne

  Kompleksowe usługi pogrzebowe i kremacyjne
 • Kompleksowe usługi
  pogrzebowe i kremacyjne

  Kompleksowe usługi pogrzebowe i kremacyjne
Kontakt całodobowy

tel. 32 242 70 77  /  32 242 70 66
tel. 32 340 53 36

ul. Krańcowa 5, 41-707 Ruda Śląska
e-mail: biuro@park-pamieci.pl

Punkt obsługi klienta

Nowy Bytom
Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska
tel.: 32 244 71 49
e-mail: biuro@park-pamieci.pl

czytaj więcej

Oceń tą stronę

Brak ocen
Średnia ocen to 5

Wypłata zasiłku pogrzebowego ZUS

Wypłata zasiłku pogrzebowego ZUS na miejscu pozwala na stworzenie dogodnych warunków osobom zlecającym nam organizację tego trudnego dla nich dnia. Rozliczenie następuje gotówką przed pogrzebem. W Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej pomagamy załatwić wszelkie formalności związane z zasiłkiem pogrzebowym, jak i organizacją pogrzebu.

Sporządzamy i dostarczamy do ZUS wnioski o przyznanie rent rodzinnych. Załatwiamy niezrealizowane świadczenia emerytalno-rentowe po osobie zmarłej.

Dla osób, którym trudno jest się poruszać, oferujemy kompleksową pomoc i sporządzenie wszelkich formalności w domu.

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu i przysługuje w razie śmierci:

 1. Ubezpieczonego,
 2. Osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 3. Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 4. Osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 5. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są:

 • dzieci własne,
 • dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości
 • inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 • wnuki i rodzeństwo,
 • małżonek (wdowa i wdowiec),
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny, o którym mowa w pkt. 5, przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższych jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12)
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).